Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Cliëntenraad

Cliëntenraad Acare Thuiszorg

 

Acare Thuiszorg verleent wijkverpleging, WLZ- en WMO zorg  in Arnhem, Velp/Rozendaal.

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Zij geeft de directie en het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de cliëntenzorg en de organisatie raken.

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit drie personen en we zouden graag versterking hebben.

Zij werken op vrijwillige basis en worden administratief ondersteund vanuit Acare.

De cliëntenraad onderstreept de visie van de organisatie, waarbij de cliëntenraad de belangen behartigt voor cliënten.

Zij doet dat door maatschappelijke tendensen,ervaringen en adviezen of opmerkingen van andere cliënten die zij doorkrijgen te bundelen en terug te koppelen. Dit alles met het doel om de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk te waarborgen.

Ieder jaar zal de directie van Acare de jaarplanning voorleggen aan de cliëntenraad en een reactie en adviezen zal gevraagd worden vanuit het algemene cliëntenperspectief. Deze adviezen zullen meegenomen worden door de directie van Acare en zullen verwoording krijgen in het beleid. Acare waardeert de inzet van de cliëntenraad en ziet haar als waardevol advies orgaan om haar pijlers en praktijk te toetsen  en aan te passen zodat de belangen van de cliënten en kwaliteit van zorg telkens punt van aandacht is en verbeterd kan worden.

De cliëntenraad bestond in 2021 uit de volgende leden:

Mevrouw A. Senhorst, voorzitter (afgetreden per 1 januari 2022)

Mevrouw J. Wold, lid

De heer F. Gunning, lid (afgetreden per 1 januari 2022)

De heer H. van der Roest, lid (verkozen tot voorzitter met ingang van 1 januari 2022)

Inmiddels is mevrouw C. Chaillet per 1 januari 2022 toegetreden als lid van de cliëntenraad).

De cliéntenraad komt 3 tot 4 maal per jaar bij elkaar. In 2020 zijn o.a. de uitkomsten van de PREM besproken, de resultaten van het medewerkertevredenheidsonderzoek en heeft de raad ingestemd met de toetreding van een nieuwe bestuurder.

In 2021 is de cliëntenraad tweemaal fysiek bijeen geweest, waarvan eenmaal met de directie/bestuurder. In deze bijeenkomsten zijn o.a.de PREM uitkomsten en de kwaliteitsaudits besproken. Twee leden zijn conform het reglement afgetreden en hebben zich niet opnieuw kandidaat gesteld. Voor 2022 is een nieuw lid aangetreden.

 

Meedoen?

Bent u cliënt of directe mantelzorger van een cliënt die zorg ontvangt van onze organisatie en wilt u ook meedenken en meedoen in onze cliëntenraad?  Wij stellen deelname bijzonder op prijs. U kunt zich bij het onderstaande e mailadres aanmelden of telefonisch via ons algemene telefoonnummer 026-3031950

Heeft u een advies? 

Via de cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over de zorg en het beleid van Acare. Hebt u algemene opmerkingen of adviezen over de zorg? Neem dan contact op via info@acarethuiszorg.nl t.a.v. Cliëntenraad

Wij waarderen uw reactie!

 

Let op: het gaat om adviezen die het algemeen cliëntenbelang bevorderen.