Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Klachten

Tevreden of niet?
We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Acare Thuiszorg en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij Acare dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met de wijkverpleegkundige of iemand van het kantoor van Acare Thuiszorg.  Een goed gesprek kan vaak al veel oplossen.

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris.

 

Klachtenfunctionaris onafhankelijk – indien van toepassing
De klachtenfunctionaris is een medewerker van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. De functionaris probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. De functionaris beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenreglement
Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. Uw kunt hiervoor bellen naar 026-3031950 of mailen naar info@acarethuiszorg.nl

Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn, neemt u dan rechtstreeks contact opnemen met Quasir:

T: 085-4874012 of e-mail: bemiddeling@quasir.nl

website: www.quasir.nl

Jaarverslag klachten:

In de jaren 2015 t/m 2019 zijn er geen klachten gemeld via Quasir. In 2020 is er bemiddeld bij 1 klacht en deze is in goede harmonie afgehandeld met betrokkenen.

In 2021 was er aanvankelijk 1 klacht ingediend via Quasir, maar deze is door de indiener weer ingetrokken. 

Privacyreglement:

Uiteraard kunt u ervan uit gaan dat uw persoonlijke gegevens nooit zonder toestemming aan derden worden verstrekt. Ons privacyreglement ligt ter inzage op ons kantoor.