Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Cliënten

Heeft u hulp bij het huishouden of begeleiding nodig? Bel 026-3031950 (kies 1) of mail naar info@acarethuiszorg.nl. Onze coördinatoren kijken dan of en welke mogelijkheden er zijn.

 

Heeft u verzorging of verpleging (wijkverpleging) nodig?

Dan kunt u uw vraag op de website van de gezamenlijke thuiszorgorganisaties stellen. Dit kan via www.samenindewijkzorg.nl De wijkverpleegkundigen kijken dan wat er mogelijk is. Heeft u voorkeur voor Acare Thuiszorg? Noem dit dan met name in uw aanvraag.

De indicatie
Onze wijkverpleegkundigen (zij zijn allen bij Acare Thuiszorg in dienst) stellen de indicatie voor wijkverpleging en kunnen samen met u goed aangeven welk soort zorg u nodig heeft en hoeveel tijd daar mee gemoeid is. Zij zien er niet alleen op toe hoe de zorgverleners die worden ingezet volgens afspraak alles uitvoeren maar houden ook een oogje in het zeil hoe het met u en uw directe naasten gaat. Zij grijpen in wanneer dat nodig is en zullen dan met u en de zorgverleners in overleg gaan. Minimaal 2 keer per jaar komen de wijkverpleegkundigen extra langs om met u te evalueren over de voortgang van de zorg en wat u al dan niet in de nabije toekomst nodig heeft.

Acare Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie die oog heeft voor de cliënt. Uw wens en behoefte staan centraal bij het invullen van uw zorgvraag. Teams van verzorgenden en verpleegkundigen staan klaar om u de zorg te bieden die nodig is zodat u zo lang mogelijk in staat bent zelfstandig en zelfredzaam te blijven. Acare heeft contracten met de alle grote verzekeraars, zorgkantoor Arnhem en de gemeentes in de regio Centraal Gelderland.  


Acare Thuiszorg biedt:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Nachtzorg
 • Particuliere 24-uurs verzorging en -verpleging (samenwerking met Particuliere Thuiszorg Nederland)
 • Begeleiding 
 • Huishoudelijke zorg
 • Dagelijkse ondersteuning (combinatie van begeleiding en hulp bij huishouden)
 • Terminale Zorg
 • Casemanagement dementie

 

Casemanagement dementie

Wilt u meer weten over dementie? Of heeft u vragen zoals hieronder staan?

 • Ik word wat vergeetachtig of mijn partner/echtgenoot wordt wat vergeetachtig. Is dat nu dementie?
 • Hoe krijg ik de zorg die nodig is? Is er een dagopvang of dagbesteding voor mij nu ik wat vergeetachtiger ben?
 • Hoe kan ik het beste mijn partner/echtgenoot benaderen nu hij zo vergeetachtig is? Hij kan zo boos op mij worden?

Deze vragen kunnen en ook andere vragen kunnen mensen met dementie, hun partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners hebben. Hiervoor kunnen zij terecht bij de Casemanager Dementie.

De casemanager dementie is opgeleid om op professionele wijze informatie en advies te geven aan de cliënt en diens mantelzorgers. De casemanager dementie begeleidt een cliënt met dementie en de eventuele partner gedurende de hele periode tot aan een eventuele opname in een instelling als het thuis echt niet meer gaat. Iedereen komt in aanmerking voor zorg van een casemanager dementie.

Wat is dementie?
Dementie is een voortschrijdend proces van een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. Bij ruim 65% van de mensen met dementie is de ziekte van Alzheimer oorzaak van de verschijnselen.

De ziekte van Alzheimer  is een aandoening in de hersenen, waarbij geleidelijk aan steeds meer hersencellen beschadigen. Mensen met de ziekte van Alzheimer worden in toenemende mate vergeetachtig en er kunnen gevoelens van verwardheid of somberheid optreden.

Wat doet de Casemanager Dementie voor u?
De Casemanager Dementie kan uw vragen beantwoorden vanaf het allereerste moment dat er en 'niet pluis gevoel' ontstaat. Samen met de Casemanager onderzoekt u wat de oorzaken van dit gevoel zijn, welke belemmeringen hierdoor zijn ontstaan en op welke wijze verder onderzoek nodig is. Om de zorgproblemen volledig in kaart te kunnen brengen en om helder te krijgen wat er precies aan de hand is, maakt de Casemanager gebruik van professionele methodieken. Hij of zij werkt daarbij samen met uw huisarts.

Soms is er al een diagnose gesteld door uw behandelend arts en dan gaat de Casemanager samen met na wat uw wensen zijn ten aanzien van wonen, zorg en welke ondersteuning u nu en in de toekomst nodig heeft.

De Casemanager Dementie blijft de cliënt met dementie en zijn naasten/mantelzorgers gedurende het hele ziekteproces begeleiden. Hij of zij kent namelijk de vele mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio en zal u daarin de weg wijzen en waar nodig ondersteunen. Concreet betekent dit:

 • advies, informatie en ondersteuning geven
 • zorgbehoefte inventariseren en individueel begeleiden
 • signalen opvangen, interpreteren en actie ondernemen
 • hulp- en zorgverlening regelen en begeleiden
 • belangen van de cliënt en zijn/haar mantelzorgers behartigen

Heeft u behoefte aan een gesprek met een casemanager dementie dan kunt u zich opgeven via de website van het Netwerk Dementie Arnhem en Omgeving (www.ndao.nl) en uw vraag stellen of meer informatie krijgen. U kunt ons ook bellen voor nadere informatie: 026-3031950 of u stuurt een mail naar: info@acarethuiszorg.nl.

 

Thuisbegeleiding

Wanneer wij via de gemeente een toekenning voor begeleiding thuis krijgen neemt de coördinator WMO Begeleiding eerst contact met u op om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.

Tijdens dit gesprek zoekt zij samen met u wat nodig is om uw zelfredzaamheid te verbeteren of in stand te houden. Wij geloven dat wij samen de beste resultaten kunnen boeken. Wat kunt u zelf en wat heeft u tijdelijk nodg om weer op eigen kracht verder te kunnen. Omdat iedere situatie uniek is wordt er samen met u een plan gemaakt en dit wordt vastgelegd in een zorg/begeleidingsplan. De begeleiding vindt op geplande momenten plaats en bij voorkeur door een vaste medewerker. Zo kunnen we samen met u doelgericht en gestructureerd te werk gaan om het gezamenlijke doel te bereiken. Het kan hierbij gaan om aanbrengen van structuur, oefenen van praktische vaardigheden of zoeken naar activiteiten buitenshuis om sociaal isolement te voorkomen. 

Acare Thuiszorg werkt hierin nauw samen met de wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, verzorgenden en huishoudelijke hulpen of zorgverleners die combi-ondersteuning of dagelijkse ondersteuning bieden.

De thuisbegeleiders richten zich op met name ouderen met een lichamelijk of psychische beperking, Parkinson, dementie of psychosociale problematiek. De begeleiding richt zich op verschillende leefgebieden: gezondheid, wonen,financiën, sociale netwerk, dagbesteding/dagstructuur en persoonlijke verzorging.

Thuisbegeleiding kan op verschillende manieren gefincierd zijn: via een indicatie WLZ, via een indicatie van de gemeente of uit particuliere middelen.